NENÍ KÁMEN JAKO KÁMEN

Výsypka BARBORA -  JÁCHYMOV VRŠEK


Kámen z nitra Krušných hor

Geologická historie Krušných hor začíná v předprvohorním období, kdy se patrně vytvořily nejstarší usazeniny a vyvřeliny, později změněné vlivem tlaků a tepla v hloubce zemské kůry na tzv. šedé a červené ruly. Geomorfologický vývoj celé soustavy byl silně ovlivněn až třetihorní zlomovou tektonikou, která způsobila silné poklesy na jv. straně pohoří a vznik jezerních depresí, jako např. Komořanské jezero na Mostecku. Pohyby na zlomových liniích, které se několikrát opakovaly, usnadnily také práci povrchové vodě a přispěly tak ke vzniku hlubokých příčných údolí v Krušných horách a mocných kamenitých sutí a jiných zvětralin na horských svazích. Jednou z typických krušnohorských hornin jsou ortoruly.

! UPOZORNĚNÍ !

Jen pro stavby jiné než s pobytovou místností

Jelikož se jedná o hlušinový materiál po těžbě na dole Barbora, nad rámec běžných rozborů probíhá při výrobě kontinuální kontrola limitních hodnot stanovených SUJB. Přestože se jedná o kamenivo, které bylo radiometricky rozdruženo a zkontrolováno, jeho použití je povoleno jen pro stavby jiné než s pobytovou místností.

Použití kameniva

K výstavbě komunikací (silnice, chodníky, parkovací plochy)

Pro inženýrské
stavby

K vyrovnávání terénních nerovností mimo obydlí

Pro úpravu a opravu lesních a polních cest

Frakce různých velikostí od 10 - 125 mm až po lomový kámen

Doprava

Odvoz kamene je možný jen po předešlé domluvě

Přírodní drcené kamenivo v různých frakcích - viz. ceník:

Pro aktuální informace o naskladněném kamenivu volejte tel:

+420 775 687 676

Odvoz kameniva je možný jen po předešlé telefonické domluvě.
Před příjezdem si vždy ověřte zda jsme v provozu.
Děkujeme za pochopení

Ložisko obsahuje zejména svory, svorové ruly a amfibolity.

Certifikace

Kamenivo je dodáváno podle příslušných evropských norem a je certifikované dle ČSN EN 13242+A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.

Proč drcené kamenivo

Jaký je rozdíl mezi těženým a drceným kamenivem, co znamenají čísla u označení?
Drcené kamenivo (DK) vzniká drcením větších kusů kamene, poté se roztřídí do požadovaných frakcí. Má ostrohranný tvar zrn, proto se dá dobře zhutnit. To je jeho hlavní výhoda oproti těženému kamenivu (TK), jako je například říční kámen.

Co jsou frakce

Frakce jsou značeny číslem.

Číslo označuje velikost kameniva v mm. Např. DK 0-63-DK je drcené kamenivo, 0-63 značí, že skladba kameniva je od nejmenších částic až po velikost 63 mm.

Třídění frakcí

Ukázky frakcí a fotografie našeho lomu

Certifikáty

Zde najdete všechny certifikáty týkající se našich služeb a produktů